دستورالعمل استفاده از پک محصولات تصفیه و گندزدای آب استخر هیپوپاک جهت پیشگیری از آلودگی استخرهای تازه پر شده

از پک محصولات تصفیه و گندزدای استخر هیپوپاک برای پیشگیری از آلودگی استخرهای تازه از آب پرشده استفاده می‌شود.

 دستورالعمل استفاده از این محصول جهت این منظور به شرح ذیل می‌باشد:

پیشگیری از آلودگی آب استخر

مرحله اول: تنظیم غلظت کلر

 1. ابتدا هرگونه برگ و آشغال را با استفاده از توری از سطح آب جمع کنید.
 2. با استفاده از کیت سنجش کلر، میزان کلر آب استخر را اندازه گیری نمایید. حد مطلوب کلر بین 1 تا 3 ppm می باشد.
 3. در صورتی که میزان کلر پایین تر از حد لازم بود، با خرد کردن یک عدد قرص کلر و اضافه نمودن آن به آب استخر، غلظت کلر آب را در محدوده مورد نظر تنظیم نمایید.
پیشگیری از آلودگی آب استخر
قرص تصفیه و گندزدای آب استخر

مرحله دوم: جلوگیری از رشد جلبک

 1. به ازای هر 10 متر مکعب ( 10،000 لیتر) از آب استخرml 100 از محلول ضد جلبک هیپوپاک را در نقاط مختلف استخر اضافه نمایید.
 2. پمپ تصفیه را 4-3 ساعت در موقعیت سیرکوله قرار دهید. در صورت ته نشین شدن هر گونه جلبک می توانید با استفاده از جاروی استخری آن را جمع آوری نمایید.
 3. تا 5 ساعت بعد ریختن این محلول وارد آب استخر نشوید.
 4. جهت جلوگیری از رشد هر گونه جلبک هر هفته ml 100 به ازای هر 10 متر مکعب ( 10،000 لیتر) از این محلول به روش فوق استفاده نمایید.
محلول ضد جلبک هیپوپاک
محلول ضد جلبک هیپوپاک

مرحله سوم: ایجاد شفافیت و حذف ذرات معلق آب استخر

 1. به ازای هر 10 متر مکعب ( 10،000 لیتر) از آب استخرml 100 از محلول شفاف کننده هیپوپاک را در نقاط مختلف استخر اضافه نمایید.
 2. پمپ تصفیه را 4-3 ساعت در موقعیت سیرکوله قرار دهید.تا محلول به صورت یکنواخت در استخر توزیع گردد. حدود 24 ساعت استراحت دهید تا مواد معلق ته نشین شود. مواد ته نشین شده را با جاروی استخری به آرامی جمع آوری نمایید.
 3. جهت ایجاد شفافیت استخر هر هفته میزان ml 100 به ازای هر 10 متر مکعب ( 10،000 لیتر) از این محلول به روش فوق استفاده نمایید.
محلول شفاف کننده هیپوپاک
محلول شفاف کننده هیپوپاک

مرحله چهارم: تنظیم pH آب استخر

 1. حد مطلوب pH برای رعایت بهداشت و سلامت بدن بین 7.2 تا 7.6 می باشد.ضمن آن که این میزان pH منجر به مصرف بهینه قرص کلر می گردد. از این رو با استفاده از کیت سنجش pH ، ابتدا میزان pH آب استخر را اندازه گیری نمایید.
 2. اگر pH بالاتر از 6 باشد براساس جدول زیر محلول تنظیم کننده pH هیپوپاک را با آب رقیق نموده سپس در نقاط مختلف استخر روی سطح آب اضافه کنید.
 3. پمپ استخر را روشن نموده و با گذشت 20-30 دقیقه دوباره pH آب را اندازه گیری نمایید تا در بازه 7.6-7.2 قرار گیرد.
 4. هر هفته pH را کنترل نمایید تا در رنج مورد نظر قرار گیرد.
 5. توجه داشته باشید در هرنوبت بیش از 500ml اضافه نگردد.
تنظیم pH آب استخر
حجم محلول تنظیم کننده ml) pH)  pH
 907.6-7.8
 1207.8-8
 1688-8.4
 220بالای 8.4

این مقادیر برای 10000 لیتر آب استخر می باشد.

پیشگیری از آلودگی آب استخر
کیت سنجش کلر و pH متر

دستورالعمل اندازه گیری pH:

 • ظرف آزمایش را تا خط نشانه از آب مورد آزمایش پرکنید.
 • 5 قطره از محلول pH با آن افزوده و تکان دهید.
 • رنگ به دست آمده را با شاهد pH مقایسه کنید و مقدار pH آب را بخوانید.
اندازه گیری pH
قطره و کیت سنجش pH

دستورالعمل اندازه گیری کلر:

 • ظرف آزمایش را تا خط نشانه از آب مورد آزمایش پرکنید.
 • 5 قطره از محلول شماره یک به آن اضافه کنید و پس از گذاشتن درب ظرف آن را تکان دهید.
 • در صورت ایجاد رنگ زرد آب دارای کلر می­باشد.
 • رنگ زرد به دست آمده را با شاهد کلر مقایسه کرده و مقدار کلر را بر حسب میلی‌­گرم در لیتر یا ppm بخوانید.
Chlorine measurement
قطره و کیت سنجش کلر

مرحله پنجم: تنظیم ضدعفونی آب استخر با استفاده از قرص کلر

 1. حد مطلوب کلر جهت ضدعفونی آب، بین 1 تا 3 ppm است. میزان کلر آب استخر را با استفاده از کیت سنجش کلر، می توانید اندازه بگیرید.
 2. هر هفته به ازای 20 مترمکعب یک عدد قرص را داخل کلرزن شناور یا خطی قرار دهید.
پیشگیری از آلودگی آب استخر
قرص تصفیه و گندزدای آب استخر