ابعاد استخر: 8×3

محل اجرا: شهریار (تهران)

 

سیسنگان، نوشهر-مازندران
استخر 3 در 8 -شهریار